Golden Coast Resort & Spa

Phòng họp

Phòng họp là nơi hoàn hảo cho các cuộc đàm phán kinh doanh dưới nhiều hình thức, từ các buổi thuyết trình đến huấn luyện. Sự tôn trọng và cung cấp dịch vụ hoàn hảo sẽ được khẳng định bởi các đối tác và nhân viên của bạn.

Đặt phòng